Портфолио

Портфолиото е задължително само за кандидати в област „ИТ и информатика“, „Музика – вокални и/или инструментални изпълнители“, „Изобразително изкуство“ и „Театрално и филмово изкуство“.

Участниците в конкурса, които кандидатстват с водещ интерес в областта на изкуствата, информатиката и ИТ, трябва да представят своето творчество и умения в подходяща за преценка форма, която условно наричаме „портфолио“. Материалите може да бъдат предоставени на хартиен или на електронен носител, но е важно да се провери на няколко компютъра дали записът е добър.

В случай че кандидатстваш в друга област, портфолиото не е задължително.

 

*Портфолиото в предметна област Информатика и ИТ трябва по сложност да отговаря на възрастовата ти група, да демонстрира добра техника и владеене на средствата, както и наличие на актуални елементи. Портфолиото може да представлява авторски софтуерни продукти (например уеб страници, приложения за настолни компютри, мобилни и други устройства). Кандидатите трябва задължително да приложат изходния код и работни ресурси на конкретния продукт. Не предоставяй задачи, използвани на олимпиадите и състезанията по информатика. Ако някой от продуктите е изработен съвместно с други лица, е необходимо да се посочи конкретният личен принос и да се предостави допълнителен материал, който е лично и самостоятелно изработен. При използване на заготовки от библиотеки (stock photo, plug-insи подобни), е необходимо те да бъдат упоменати. Портфолио, демонстриращо умения и знания по обработка на текст, снимки и видео (например MS Office PowerPoint презентации), ще се счита за недостатъчно в категорията информатика и ИТ, независимо от възрастта.

Портфолиото в областта на изкуствата трябва да демонстрира владеене на средствата и техниките съобразно възрастта на кандидата и неговия талант.

* Музикантите и актьорите трябва да представят запис на авторски изпълнения, за предпочитане – солови. В случай че кандидатите в областта на театралното и филмовото изкуство представят като портфолио цял спектакъл, в който участват, задължително при описанието в т. VІ на формуляра трябва да посочат каква роля изпълняват, както и времевия интервал на записа, в който е тяхното изпълнение. Когато кандидатът не разполага с готови записи, може да се използват мобилни средства, за да се запише изпълнението. Провери на поне още едно устройство дали записът е добър.

* Художниците трябва да представят минимум 5 свои творчески продукта от последните 1-2 години. Поне половината от тях трябва да са СВОБОДНИ РАБОТИ, а не задължителни задачи, правени в училище или в школи по указание на учител. Те трябва да изразяват лично наблюдение и вдъхновение. Препоръчваме да изпращате снимки на творбите си, а не оригинали. НОВО! Изисквания към компютърните рисунки: да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.), и да не се вмъкват и/или обработват готови обекти или картинки.

* Фотографите трябва да представят минимум 10 свои оригинални снимки от последните 1-2 години, като сред тях задължително поне половината не трябва да са обработвани (софтуерно).

 

Фондацията се задължава да използва представените авторски материали само и единствено за целите на конкурса.

Предоставените материали не подлежат на връщане на авторите им.

Материалите може да бъдат представени на хартиен или електронен носител.