Как се кандидатства за стипендия за изключителни умения (СИУ)

Конкурсът за ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СТИПЕНДИЯ (СИУ) е степен над конкурса за основната стипендия и е възможност за онези кандидати, които желаят да се състезават на по-високо ниво – с повече изисквания и при влагане на повече усилия.

За да се участва в него, освен есето и  документите за основната стипендия кандидатът трябва да представи свой авторски проект в областта, заявена в т. ІІ.1. от формуляра. Той трябва да е изработен индивидуално. Проектът може да представлява реално извършено изследване по даден проблем, представяне на изобретение, самостоятелно авторско произведение или идейна защита (резюме) на художествено или друго авторско произведение. Нека думата проект да не се разбира в смисъла на проект за финансиране към Европейския Съюз или други институции.

ТУК могат да бъдат намерени насоки за подготовка на текста за СИУ.

В областта на изкуствата и информатиката и ИТ кандидатите е необходимо да предоставят още едно ПОРТФОЛИО (портфолио 2).

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ТЕМА: Всеки кандидат определя темата си самостоятелно. Добре е тя да е конкретна и обозрима.
ОБЕМ: За да бъдат отразени спецификите на различните области, прилагаме диференциран подход в изискванията за кандидатурите за СИУ:

  • Кандидатите, участващи без портфолио за изключителна стипендия, трябва да представят проект с дължина от 6 до 10 стандартни страници.
  • Кандидатите, участващи в конкурса за изключителна стипендия с портфолио (в областта на изкуствата или ИТ и информатика), следва да представят проект в обем от 3 до 5 страници.

СЪДЪРЖАНИЕ: Разработката трябва да демонстрира умения за проблематизиране, за критично (не критикарско) мислене и аналитичност; оригиналност и култура в съответната област; да има новаторски елемент. Съдържанието е свободно, но има някои допълнителни изисквания по области.

  • Точни науки – подходящо е провеждане на собствено изследване по тема от науката, сравнителен анализ, представяне на изобретение или на авторска идея. При кандидатите в област информатика и ИТ  е важно проектът и представеното портфолио да са едно цяло, в което портфолиото демонстрира разписаните в проекта идеи.
  • Хуманитарни науки - подходящо е провеждане на собствено изследване по тема от науката, сравнителен анализ или представяне на авторски проект. В областта на литература проектът може да бъде художествено произведение (придружено или не от коментар на автора) или аргументативен текст върху литературен проблем. Важно изискване за художествените текстове е те да бъдат завършено и цялостно произведение (напр. разказ или цикъл разкази, стихотворения или импресии), а не механично обединени от автора текстове с цел да бъде изпълнено изискването за обем.
  • Изкуства – всички проекти в областта на изкуствата трябва да са придружени от портфолио, като текстът и портфолиото трябва да представляват едно идейно цяло. В сферата на музиката проектът може да представлява музикален анализ на произведение, сравнителен анализ, собствено изследване, лична композиция или представяне на резултати от музикално-фолклорни проучвания и др. В областта на визуалните изкуства текстът може да аргументира авторски проект, представен чрез портфолиото, или да е собствено изследване на тема от изкуството. В областта на театралното и филмово изкуство проектът поже да представлява авторско произведение или самостоятелно изследване.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: Проектът трябва да е изработен специално за конкурса „1000 стипендии” - СИУ. Не се допуска представянето на материал, който вече е участвал в наш или в друг конкурс.

  • Не се допуска съавторство.
  • Разработката трябва да е придружена от рецензия или мнение на учител или научен/художествен ръководител. Рецензията е компетентно мнение за качествата на разработката от специалист, която може да отбелязва достойнствата и пропуските на проекта и да съдържа препоръки. Авторът има правото да се съобрази с този коментар и своевременно да направи промени в текста. Така рецензентът може да е в помощ на кандидата, за да представи по-качествена разработка. Това разбира се, не означава, че рецензентът може да участва в съставянето на самия проект.

Проектите се състезават по възрастови категории и по предметни области.

Тъй като стипендията за изключителни умения е ниво над основната стипендия, за да бъде оценен проектът, основната кандидатура трябва да е минала на втори кръг. Едва тогава,оценката на авторските проекти определя за кой вид стипендия се продължава състезанието на интервю. Така кандидатите с одобрени разработки ще бъдат допуснати до лично интервю, а кандидатите с неодобрени проекти ще продължат състезанието с интервю за основна стипендия. Ако кандидатурата за основна стипендия не бъде допусната до втори кръг, участието в конкурса се прекратява, независимо от това, че кандидатурата е с документи и за СИУ.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОРТФОЛИО

 

СРОКОВЕ: Срокът за участие и за двете нива на стипендията (основна стипендия и СИУ) е от 1 февруари до 18 април 2017 г. Валидната кандидатура се състои от всички необходими документи за основната стипендия - формуляр, автобиография, есе, портфолио (едно за основна стипендия и друго за СИУ), документи за успех и препоръки, както и проект с рецензия към него.